Home Site Map Help
Tiếng Việt
Số

Tại trang này, bạn có thể nhận được các giấy tờ xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của check để chuyển cho các cơ quan pháp luật. Và đồng thời cũng là các nghĩa vụ/trách nhiệm mà trên cơ sở việc phát hành check được người phát hành ký kết. Check là một nghĩa vụ/trách nhiệm vô điều kiệm của người vay nợ cần phải hoàn trả lại cho người mang check này số tiền bằng với mệnh giá của check.

Chú ý! Khi nhận các giấy tờ này với các thông tin được cố định trong văn bản và không được phép lưu hành nữa. Theo đó, bạn sẽ không thể thực hiện bất cứ tác vụ hay giao dịch nào với thông tin của check này trên trang Paymer sau khi nhận các giấy tờ này.