Home Site Map Help
Tiếng Việt

Đại lý Obligation lưu giữ nghĩa vụ đảm bảo của người phát hành mà không thu phí quản lý của đại lý. Đại lý này xác nhận một thực tế rằng, đã nhận được từ người phát hành một loại trách nhiệm/nghĩa vụ xác định mà họ phải thực hiện khi check được redeem.

Vì vậy, để tạo ra một check loại Obligation thì cần thiết phải cầm cố thông qua đại lý một loại nghĩa vụ/trách nhiệm nào đó liên quan đến chủ sở hữu phát hành check. Thời hạn hiệu lực của check và thời hạn cần phải redeem được người phát hành thiết lập.